Přejít na:

Záměrem této sekce je poskytnout užitečné informace lezcům, výškovým pracovníkům, lezeckým záchtanářům, hasičům lezcům, strážníkům lezcům, firmám i živnostníkům. Prostě všem, kteří se pohybují ve výškách. V případě, že některé informace na našem webu mohou být užitečné i déle, než jen po dobu, po kterou visí na hlavní stránce, postupně se zde objeví.

.

Systémy ochrany proti pádu - lezecké techniky - aktualita z 1.9.2014
Přiblížení systému ochrany proti pádu z výšky a lezekých technik podle jejich faktického stavu, na který se mnohdy zapomíná. Článek přiblíží, jakým způsobem se výškoví pracovníci bezpečně pohybují ve výškách a nad volnou hloubkou, jakým způsobem jsou zabezpečeni před pádem a jak se v tom promítá platná legislativa, evropské směrnice a technické normy
http://www.lezectvi.cz/Tipy/lezecke_techniky.pdf

.

Brožurka Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou
V roce 2012 vyšla pod hlavičkou MPSV publikace napsaná Radimem Frankem - Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Aby tato brožurka mohla být plně použitelná výškovými pracovníky a dalšími osobami, je nezbytné nenechat se zmýlit chybami, které se, pravděpodobně v průběhu přípravy sazby, či během tisku, do knihy dostaly. Nejedná se pouze o nesprávné výrazy jako kotvící bod (namísto správného kotevní bod), či statické lano (místo správného nízko-průtažné lano), nebo o gramatické chyby typu i/y, ale spíše o:
Str. 10:
- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu je z roku 2010, nikoliv z roku 2011, jak je uvedeno v knize
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí je z roku 2005, nikoliv z roku 2001, jak je uvedeno v knize
Str.11:
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí je z roku 2005, nikoliv z roku 2001, jak je uvedeno v knize
Str. 16-19
- rozdělení školení na typy A, B a C je poněkud nic neříkající, obsahově působí poněkud chaoticky a hlavně v nich chybí proškolení a praktické zaučení v systémech ochrany proti pádu (viz ČSN EN 363)
Str. 20 a 21
Text pojednává o postrojích. Hovoří o kotvících a slaňovacích okách. Pomiňme skutečnost, že správně česky by mělo být kotvicímu a z logiky věci kotevnímu, stejně tak jako skutečnost, že na oku není možné slaňovat (hypoteticky ano, pokud by se okem provázala poloviční lodní smyčky, což je ale poněkud absurdní). Avšak postroje nemají žádná kotevní ani slaňovací oka, ale mají oka zachycovací, polohovací a centrální. To samé platí pro další části knihy, i pro popisky obrázků (např. na str. 41)
Str. 28
- na této stránce je doporučováno používat přilbu s podbradním páskem, se čtyřbodovým upínáním. Samozřejmě však postačí trojbodové upínání (čtvrtý bod by totiž musel být na čele), které je dostatečné k tomu, aby zabránilo sesmeknutí přilby při týlním či temenním nárazu.
Str. 32
- v textu je uvedeno, že záchranným zdvihacím zařízením podle EN 1496 je například trojnožka. Trojnožka samozřejmě není záchranným zdvihacím zařízením, ale je zařízením kotvicím podle EN 795 B. Je však na ni možné záchranné zdvihací zařízení připnout. To, že některé trojnožky doplněné o vrátek, či jiné zdvihací zařízení jsou certifikovány podle EN 1496 je díky onomu zdvihacímu zařízení, nikoliv díky trojnožce samotné.
Str. 34
V textu je správně uvedeno, že sportovní lezecká výzbroj nemůže být použita pro práci, avšak nesprávně tam stojí, že v některých případech je použití horolezeckého vybavení bezpečnější a opodstatněné. Týká se to:
- dynamických lan podle EN 892, avšak zde není třeba se ničeho obávat a dynamická lana mohou být při práci používána, neboť norma EN 1891 umožňuje "pod svými křídly" použití dynamických lan jako jistících lan při volné stoupací činnosti či jako jistícího lana v systému lanového přístupu.
- smyček podle EN 566. Je naprosto zbytečné tyto smyčky chtít, neboť je možné použít smyčky certifikované dle jiných norem, jako např. EN 354, které upravují smyčky se stejnými pevnostními parametry a navíc i smyčky ocelové, nebo EN 795 B.
- blokantů (lanových svěr) podle EN 567, což je také zbytečné, neboť je možné používat blokanty certifikované podle EN 12841 B.
Str. 38
Na obrázku jsou ukotveny textilní smyčky a na nich jsou nesmyslně uvázány uzly.
Str. 74
V tabulkách jsou použity latinské výrazy, avšak nikde dál nejsou vysvětleny, takže mohou být pro laiky nic neříkajícími. Jedná se například o:
- vazovagální synkopa - mdloba způsobená poruchou distribuce krve v těle, nervového původu
- vyplavení katecholaminů - vyplavení hormonů adrenalinu a noradrenalinu
- vertebrobazilární ischémie - přiškrcení tepen u páteře zásobujících mozek (nedokrvení mozku) v důsledku záklonu hlavy
- bradkardye (zde asi měla být bradykardie) -  zpomalení tepu
- zhoršení perfize mozku (zde asi měla být perfuze) - zhoršení průtoku krve do mozku
- pseudohypovolemický šok - zdánlivý nedostatek krve v těle šok v důsledku nerovnoměrné cirkulace krve v těle (krev se drží v končetinách)
- reflov syndrom (zde asi měl být reflow syndrom) - masivní žilní návrat krve z těla do končetin

Každopádně je dobře, že exituje publikace zabývající se problematikou prací ve výškách a nad volnou hloubkou.

.

Technologický postup

Možná jste se již setkali s poviností či požadavkem na vypracování technilogického postupu pro prováděné práce ve výškách. Jenomže nevíte, jak na to? Tak holt použijte malou nápovědu  - http://www.lezectvi.cz/Tipy/Technologicky_postup.pdf . A s vyplněním Vám může pomoci tento vzor.

.

Technické normy

Původní přehled technických norem, se kterými se nejčastěji můžete při lanových aktivitách setkat už ani nečtěte, raději se podívejte na aktualizovanou verzi na http://www.lezectvi.cz/Tipy/Prehled_norem.pdf

.

Kotvení při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou - aktualita z 29.1.2013

Jakýmsi pomyslným základním stavebním kamenem při provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou je kotvení. Bez odpovídajícího kotvení není možné provést bezpečné zajištění pracovníka před pádem z výšky nebo do hloubky, ani ukotvit lano či jiný prostředek umožňující dosažení pracoviště.
Co je kotvicí zařízení? A co je to kotevní bod?

Základní informace o této problematice naleznete ve článku:
http://www.lezectvi.cz/Tipy/kotveni.pdf

.


Nová podoba ČSN EN 12275 - aktualita ze 14.12.2013

V listopadu 2013 vyšla norma ČSN EN 12275 (94 2013) Horolezecká výzbroj – Karabina – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody, která nahradila svou předchozí verzi ČSN EN 12275 z července 1999.

Jaké změny postihly karabiny? Bližší informace o změnách v normě naleznete na: http://www.lezectvi.cz/Tipy/CSN_12275.pdf


.

Nová norma pro slaňovací brzdy ČSN EN 15151 - aktualita z 29.4.2013

Po mnoha letech příprav a plánování vychází v dubnu 2013 nová norma ČSN EN 15151 Horolezecká výzbroj - Brzdící prostředky, která se skládá ze dvou samostatných částí:
Část 1: ČSN EN 15151-1 Horolezecká výzbroj - Brzdící prostředky - Brzdící prostředky s manuálně asistovaným blokováním, bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
Část 2: ČSN EN 15151-2 Horolezecká výzbroj - Brzdící prostředky - Brzdící prostředky s manuálně ovládaným brzděním, bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Bližší informace naleznete na www.lezectvi.cz/Tipy/Nova_norma_slanovatka.pdf

.

Nová podoba ČSN EN 795 - aktualita z 8.3.2013

Před pár dny vešla v platnost norma ČSN EN 795 (Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení) z února 2013, která nahradila ČSN EN 975 (83 2626) z června 1998 a samozřejmě i EN 795 z roku 1996 (EN 795:1996).

Jak už je zvykem u norem vydaných Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v českém jazyce, obsahuje i tato norma mnoho chyb. Kromě chyb gramatických a stylistických jsou zde tradičně chyby v použité terminologii (ano, opět se zde objevuje pavýraz "kotvicí bod", dech vyrážející je též pavýraz "dveřní kotvení" pro rozpěrnou tyč do futer) a samozřejmě nestárnoucí evergreen - označení dračí smyčky na obrázku výrazem osmičkový uzel (nehledě na nesprávnou variantu uvázání dračích smyček na obrázku č. 10, znázorňujícím uvázání lana při zkoušce dynamické pevnosti).
Vzhledem k tomu, že některá dlouhá souvětí jsou poněkud méně srozumitelná, je škoda, že součástí české verze normy není anglický originál, z něhož lze význam konkrétních souvětí pochopit rychleji. Je na zváženou, zda 440,- Kč za 40 stránek nové normy je odpovídající investicí...

Změny, které ČSN EN 795 přináší:
- kotvicí zařízení podle této normy jsou v daném okamžiku určena pro použití pouze jedinou osobou
- rozdělení kotvicích zařízení do tříd na A, B, C, D, E bylo nahrazeno rozdělením na typy A, B, C, D, E
- rozdělení kotvicích zařízení na třídy (typy) A1 a A2 je nahrazeno sloučením těchto kotvicích zařízení na typ A (Kotvicí zařízení, která mají jednu anebo více možností ukotvení (pokud jsou požívány) a mají potřebu konstrukčního kotvení nebo upevňovacího prvku, kterým by byly připevněny ke konstrukci.)
- nově je požadavek na zkoušení dynamické pevnosti, deformace a celistvosti u některých kotvicích zařízení
- u kovových zařízení je nově požadována statická pevnost 12 kN. U nekovových částí kotvicích zařízení je požadavek na statickou pevnost 18 kN.

Pro uživatele je důležité vědět, že kotvicí zařízení, která si pořídili dříve, než vešla v platnost tato nová norma, a která byla certifikována podle EN 796:1996, stále platí parametry stanovené původní normou a mohou je užívat tak, jak jsou zvyklí.

.

Smlouva o dílo - obsah smouvy je už neaktuální, jakmile bude trocha času, budeme jej aktalizovat.

Bohužel v dnešní době slovo muže již nemá žádnou váhu a ani stisk ruky není zárukou plnění závazku. Často se lze setkat s tím, že zejména drobný živnostník odvede na základě ústní dohody práci za kterou však nikdy nedostane zaplaceno. Pokud by však měl s objednatelem uzavřenou písemnou smlouvu, nemuselo by k takovému stavu dojít. A pokud by již k němu došlo, měl by v ruce něco, s čím by se mohl domáhat svých práv.
Jak má taková smlouva o dílo vypadat, jaké náležitosti musí obsahovat? Abychom Vám tuto starost ušetřili, přinášíme Smlouvu o dílo dle VÚBP. Můžete si stáhnout kostru Smlouvy o dílo, kde pouze doplníte potřebné údaje (jsou zvýrazněny červeně) a zároveň si můžete prohlédnout vzor Smlouvy o dílo i s vysvětlivkami.