Přejít na:

Za práci ve výškách a nad volnou hloubkou se pohybuje práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Při takovéto činnosti musí být pracovník zajištěn proti pádu kolektivním zajištěním (technické konstrukce - lešení, záchytné sítě atd.) nebo osobním zajištěním (zachycovací postroj, lano atd.). Takovéhoto zajištění je zapotřebí na všech pracovištích nad vodou nebo jinými látkami, bez ohledu na výšku, v jaké se pracoviště nebo komunikace nachází a od výšky 1,5 m na všech ostatních pracovištích a komunikacích.

Osobního zajištění (prostředků osobního zajištění - POZ), neboli ochranných osobních pracovních prostředků (OOPP) proti pádu, se používá zejména v těch případech, kdy charakter prací ve výškách a nad volnou hloubkou vyžaduje častou změnu pracovního místa ve vodorovném i svislém směru a použití technické konstrukce, zdvižné plošiny je problematické nebo dokonce nemožné.

Užívat prostředky osobního zabezpečení k závěsu na laně (a lanovému přístupu ve smyslu ČSN EN 363) a vykonávat činnosti ve výškách mohou pouze osoby odborně způsobilé a k tomuto účelu řádně vyškolené. Třemi ze základních povinností zaměstnavatele jsou vyhledání rizik, která mohou ohrozit život a zdraví zaměstnanců při výkonu práce, vybavit zaměstnance OOPP, kterými musí být zaměstnanec chráněn v případech, kdy nelze rizika odstranit a zajistit zaměstnancům potřebná školení a kurzy požadované při výkonu jejich práce.

A právě k tomuto účelu slouží kurz výškový pracovník - průmyslový lezec. Absolvent kurzu je schopen samostatně vykonávat pracovní úkony ve výškách a nad volnou pohybu a transportu na pracoviště a to způsobem, aby po výstupu na pracoviště byl nadále schopen provádět odborné úkony, mnohdy stejně náročné nebo i náročnější než výstup na pracoviště a po jejich splnění pracoviště bezpečně opustil. Při školení vycházíme ze speleologické techniky, která je více, než cokoliv jiného předurčena, přesto se absolvent seznámí se systémy lanového přístupu, záchrannými systémy, systémy pracovního polohování, záchytnými i zadržovacícmi systémy.

Dokladem jeho dovedností je Osvědčení odborné způsobilosti k provádění výškových prací pomocí lezeckých technik, které obdrží po absolvování školení a ověření znalostí. Platnost takového osvědčení je nutno prodloužit před uplynutím dvanácti měsíců na základě opakovacího školení a přezkoušení.

Základní školení obsahuje:
1. Bezpečnost práce ve vztahu k právním normám
- bezpečnost práce a státní odborný dozor
- krátký úvod do teorie práva
- Nařízení vlády č. 362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci
- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., které stanovuje požadavky na osobní ochranné prostředky
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků atd.
- Technické normy (česká ČSN, evropská EN, harmonizovaná ČSN EN, mezinárodní ISO)

2. Bezpečnostní směrnice pro lezeckou činnost

3. Lezecké techniky a užívané materiály
Lana
- konstrukce lana a typ lan
- pevnost lana, faktory snižující pevnost lana
- pádový faktor
- schopnost absorpce rázu

Uzly
- kotvicí
- spojovací
- speciální

Kotevní materiál
Karabiny a spojky
Blokanty
Slaňovací brzdy
Postroje
Ochranné přilby
Doplňky (kladky, smyčky, týřidla, deviátory…)

Techniky průmyslového lezení – horolezecká techniky, speleologická technika, speciální technika průmyslového lezectví

4. Kotvení
- zásady správného bezpečného kotvení
- kotvení na stavebních konstrukcích
- ochrana před vlivy snižujícími pevnost lana
- přemostění, lanové traverzy

5. Sestup a výstup po laně
- charakteristiky jednotlivých metod a jejich porovnání
- sebejištění a jištění druhé osoby
- bezpečnostní zásady při pohybu po laně

6. Lezecká zdravověda
- první pomoc při úrazu (rozšířena o úrazy běžné při lezeckých aktivitách)
- vybavení lékárničky

7. Praktický výcvik
- sestup a výstup po laně
- přechod ze slanění do výstupu a naopak
- přechod přes mezikotvení, uzel a deviátor v obou směrech
- přechod z lana na lano
- použití druhého lana
- použití pracovní lavičky
- řešení mimořádných situací, použití nouzových prostředků
- jištění druhé osoby, zachycení pádu, fixace a spouštění po pádu
- záchrana raněného z lana
- sestrojení a použití lanového kladkostroje

Obsah školení je pouze informativní, může se měnit podle vstupních znalostí frekventanta. Součástí školení je i zaměření na specifika jednotlivých odvětví výškových prací, dle zaměření a oboru frekventanta, zaučení používání osobních ochranných prostředků proti pádlm z výšky (OOP).
Pro bližší informace klikněte na příslušný odkaz.

Požadavky na frekventanty:
- dovršení věku osmnácti let *
- dobrý zdravotní stav **
- trestní bezúhonnost

*) U frekventantů mladších osmnácti a starších patnácti let je podmínkou písemný souhlas rodičů. Osvědčení jim však bude vydáno až po dovršení osmnáctého roku života. Lezecká praxe jim však bude započítána.
**) Potvrzení od doktora, že jmenovaný je schopen činností ve výškách a nad volnou hloubkou
***) Čestné prohlášení podepsané frekventantem, že získané znalosti a dovednosti nevyužije k trestné činnosti