Přejít na:

Za práci ve výškách a nad volnou hloubkou se pohybuje práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Při takovéto činnosti musí být pracovník zajištěn proti pádu kolektivním zajištěním (technické konstrukce - lešení, záchytné sítě atd.) nebo osobním zajištěním (zachycovací postroj, lano atd.). Takovéhoto zajištění je zapotřebí na všech pracovištích nad vodou nebo jinými látkami, bez ohledu na výšku, v jaké se pracoviště nebo komunikace nachází a od výšky 1,5 m na všech ostatních pracovištích a komunikacích.

Osobního zajištění (prostředků osobního zajištění - POZ), neboli ochranných osobních pracovních prostředků (OOPP) proti pádu, se používá zejména v těch případech, kdy charakter prací ve výškách a nad volnou hloubkou vyžaduje častou změnu pracovního místa ve vodorovném i svislém směru a použití technické konstrukce, zdvižné plošiny je problematické nebo dokonce nemožné.

Užívat prostředky osobního zabezpečení a vykonávat činnosti ve výškách mohou pouze osoby odborně způsobilé a k tomuto účelu řádně vyškolené. Třemi ze základních povinností zaměstnavatele jsou vyhledání rizik, která mohou ohrozit život a zdraví zaměstnanců při výkonu práce, vybavit zaměstnance OOPP, kterými musí být zaměstnanec chráněn v případech, kdy nelze rizika odstranit a zajistit zaměstnancům potřebná školení a kurzy požadované při výkonu jejich práce.

A právě k tomuto účelu slouží kurz výškový pracovník - průmyslový lezec. Absolvent kurzu je schopen samostatně vykonávat pracovní úkony ve výškách a nad volnou pohybu a transportu na pracoviště a to způsobem, aby po výstupu na pracoviště byl nadále schopen provádět odborné úkony, mnohdy stejně náročné nebo i náročnější než výstup na pracoviště a po jejich splnění pracoviště bezpečně opustil.

Dokladem jeho dovedností je Osvědčení odborné způsobilosti k provádění výškových prací s použitím prostředků osobního zabezpečení, které obdrží po absolvování školení a ověření znalostí. Platnost takového osvědčení je nutno prodloužit před uplynutím dvanácti měsíců na základě opakovacího školení a přezkoušení.

Základní školení obsahuje:

1. Bezpečnost práce ve vztahu k právním normám

- bezpečnost práce a státní odborný dozor

- krátký úvod do teorie práva

- Nařízení vlády č. 362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/45/ES, kterou se mění směrnice Rady 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci

- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., které stanovuje požadavky na osobní ochranné prostředky (nahrazuje NV č. 172/1997 Sb.)

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků atd.

- Technické normy (česká ČSN, evropská EN, harmonizovaná ČSN EN, mezinárodní ISO)

2. Lezecké techniky a užívané materiály

Lana

- konstrukce lana a typ lan

- pevnost lana, faktory snižující pevnost lana

- pádový faktor

- schopnost absorpce rázu

Kotevní materiál

Karabiny a spojky

Postroje

Ochranné přilby

Zachycovače pádů

Techniky průmyslového lezení – horolezecká techniky, speleologická technika, speciální technika průmyslového lezectví

3. Kotvení

- zásady správného bezpečného kotvení

- kotvení na stavebních konstrukcích

- ochrana před vlivy snižujícími pevnost lana

4. Pohyb po vertikálách

- charakteristiky jednotlivých metod a jejich porovnání

- sebejištění a jištění druhé osoby

- bezpečnostní zásady při pohybu po laně

5. Zdravověda

- první pomoc při úrazu (rozšířena o úrazy běžné při lezeckých aktivitách)

- vybavení lékárničky

6. Praktický výcvik

- pohyb ve vertikálách

- řešení mimořádných situací, použití nouzových prostředků

- záchrana raněného z lana

- sestrojení a použití lanového kladkostroje

Obsah školení je pouze informativní, může se měnit podle vstupních znalostí frekventanta. Součástí školení je i zaměření na specifika jednotlivých odvětví výškových prací, dle zaměření a oboru frekventanta.

Požadavky na frekventanty:

- dovršení věku osmnácti let *

- dobrý zdravotní stav **

- trestní bezúhonnost ***

*) U frekventantů mladších osmnácti a starších patnácti let je podmínkou písemný souhlas rodičů. Osvědčení jim však bude vydáno až po dovršení osmnáctého roku života. Lezecká praxe jim však bude započítána.

**) Potvrzení od doktora, že jmenovaný je schopen činností ve výškách a nad volnou hloubkou

***) Čestné prohlášení podepsané frekventantem, že získané znalosti a dovednosti nevyužije k trestné činnosti