Přejít na:

Kurz záchranář - lezec

Stejně, jako se zvyšují požadavky na výškové pracovníky a průmyslové lezce, roste i potřeba speciálních záchranářů, tedy záchranářů lezců. Nároky na ně kladené jsou poměrně vysoké a vychovat a vycvičit takovéhoto záchranáře lezce je úkol velice zodpovědný.

Bohužel se v poslední době lze velmi často setkat se neoprávněným užíváním pomyslného titulu záchranář-lezec. Nejedno občanské sdružení, nejedna složka či uskupení hovoří o záchranářích lezcích ve svých řadách. Mnohdy však jejich znalosti a dovednosti nedosahují ani desetiny ve srovnání s jejich sebevědomím. Takovíto jedinci, bez jakékoliv řádné lezecké a záchranářské průpravy, mohou ohrozit sebe i své okolí a vrhají tak špatné světlo na institut záchranáře lezce.

Naší snahou je sjednotit metodika školení, výchovy a výcviku záchranářů lezců všech složek a institucí tak, aby nositelé tohoto titulu jej nosili právem a byli tak opravdovými záchranáři-lezci, nikoliv pouze špatnými kopiemi hrdinů televizních seriálů. To by usnadnilo spolupráci jednotlivých záchranných složek, napomohlo by to vzájemnému uznávání jednotlivých kurzů a napomohlo by to přezkušování a ověřování znalostí a dovedností záchranářů lezců.

Kombinací znalostí a dovedností získaných během našeho působení v různých záchranných složkách a díky mnohaleté praxi, stanovili jsme minimum nutné pro školení záchranářů lezců.

Cílem školení je:

- získání znalostí v rozsahu záchranář lezec

- dosažení, vytvoření, udržení a upevnění pohybových návyků pro bezpečnou činnost ve výškách a nad volnou hloubkou a znalostí teorie, návyků a akceschopnosti v různých podmínkách

- prohloubení praktických dovedností, při používání lanové a zajišťovací speleologické techniky se zakomponovanými prvky techniky průmyslového lezectví a horolezecké techniky se zaměřením na záchranou a evakuační techniku

- nácvik poskytování první pomoci při úrazech při činnostech ve výškách a nad volnou hloubkou

- rozšíření teoretických znalostí o pohybu a zajišťování ve svislém a strmém terénu

Obsahem školení a výcviku je:

- dosažení cílů uvedených v předchozí části školením zaměřeným na získání vědomostí z oblasti fyziky, fyziologie, speleologie, horolezecké a speleologické techniky, průmyslového lezectví a evakuační techniky, poskytování první pomoci, konfigurace výstroje, o platných bezpečnostních předpisech a o taktice pracovních postupů

- dosažení cílů uvedených v předchozí části výcvikem zaměřeným na správnou konfiguraci výstroje, používání různých kombinací lezecké a evakuační techniky a její údržbu, poskytování první pomoci, nácvik uzlové, slaňovací a evakuační techniky

Osnova základního školení a výcviku:

  1. Teoretická část:

- právní normy platné pro záchranáře-lezce

- teorie lezení, technika speleologická, horolezecká a průmyslového lezectví

- konstrukce a údržba lezecké techniky

- mechanika pádu, poskytování první pomoci, zdravotní kritéria pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou

- teorie komunikace lezců na laně

  1. Praktická část:

- uzlování

- pohyb ve svislém terénu, komplexní samostatný pohyb po laně, řešení mimořádných situací

- nácvik pohybu ve svislém terénu se záchranářskou technikou, záchrana z lana, záchrana, evakuace a vyprošťování pomocí lanových technik

- improvizované záchranné prostředky a jejich praktické použití

- komunikace na laně

  1. Zkoušky:

- písemný teoretický test a praktická zkouška

opakovací školení a výcvik minimálně jednou za šest měsíců

Požadavky na frekventanty:

- dovršení věku jednadvaceti let *

- dobrý zdravotní stav **

- trestní bezúhonnost***

*) U frekventantů mladších osmnácti a starších patnácti let je podmínkou písemný souhlas rodičů. Průkaz záchranáře lezce však obdrží až po dosažení jednadvacátého roku života. Přesto jim lezecká praxe bude započítána.

**) Potvrzení od doktora, že jmenovaný je schopen vykonávat činnost záchranáře – lezce. Nejlepší by bylo, aby frekventant podstoupil tyto prohlídky: základní interní vyšetření, včetně RTG plic a EKG, včetně ergometrie, vyšetření oční, včetně vyšetření zorného pole a prostorového vidění, vyšetření ORL, včetně audiometrického a vyšetření dle Romberga, Unterbergera, spontánního a polohového nystagmu a chůze při zavřených očích ke stanovenému cíli, vyšetření krevního obrazu, sedimentace krve a vyšetření moči a vyšetření ortopedické, včetně RTG kloubů. Vhledem k vysokým finančním nákladům za tyto vyšetření dočasně postačí pouze potvrzení od kmenového lékaře.

***) Čestné prohlášení podepsané frekventantem, že získané znalosti a dovednosti nevyužije k trestné činnosti