Přejít na:

Kurz strážník lezec

 

Vyhláška MV ČR. č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii
§1 (3). Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do obecní policie (dále jen strážník) se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.
§8 Strážník není povinen provést zákrok k plnění úkolů podle tohoto zákona, jestliže (2) k jeho provedení nebyl odborně vyškolen ani vycvičen a povaha zákroku takové odborné vyškolení nebo vycvičení vyžaduje.

Naprosto unikátním kurzem v ČR připravujícím strážníky Městských a Obecních policií pro činnosti ve výškách a nad volnou hloubkou a pomocí lanových technik je kurz "Strážník lezec". Na základě mnohaletých zkušeností s přípravou strážníků lezců jsme vytvořili takový kurz, který připraví strážníky na veškeré situace, se kterými se mohou při zásazích ve výškách a nad volnou hloubkou setkat, aniž by se dostali do konfliktu s platnou legislativou.

TEORETICKÁ PŘÍPRAVA
Cíle a standardy kurzu
Legislativa
Lezecké techniky – techniky coby soubory znalostí a dovedností
Věcné prostředky pro práce a záchranu výškách
Fyzika 
První pomoc

PRAKTICKÝ VÝCVIK
Samostatný pohyb po laně – jednolanová technika
Průmyslové (technické) lezení
Záchrana za pomoci lanových technik
Tematická zaměření dle zařazení strážníků
Combat

 

 

Některé z mnoha možností využití strážníků se specializací lezce:
Při záchraně lidských životů
Záchrana životů lidí, zvířat a majetku je posláním Hasičského záchranného sboru. Záchranou z výšek a hloubek se u HZS zabývají hasiči lezci. O tom, zda náplní zásahu lezců v případě mimořádné události bude záchrana zraněného či transport těla, rozhoduje včasnost jejich nasazení. Může nastat situace, kdy se hlídka MP vyškolená a vybavená pro práce a záchranu ve výškách objeví na místě dříve, než jednotka HZS a účinně zasáhne k záchraně lidského života.

Zásahy proti pachatelům trestných činů
Zloděj se přelezením balkónu vloupe do bytu, či pachatel trestné činnosti na útěku vyleze na exponované místo. Ve snaze dostat jej dolů by nasazené hasiče mohl pachatel ohrozit, neboť nejsou školeni pro zadržení ozbrojených osob.
 Nasazení příslušníků PČR ze zásahových jednotek závisí na rozhodnutí ředitele útvaru s územní působností, jehož organizační součástí zásahová jednotka je. Může tedy dojít ke značným časovým prodlevám.
 Strážník se specializací lezce jej dokáže nejen zadržet, ale i bezpečně dopravit dolů.

Zabezpečení narušitelů veřejného pořádku
Sprejeři, vandalové či hrající si děti se mnohdy pohybují ve vertikálách a je ryze zázrak, že ačkoliv jsou nezajištěni, dolů nespadnou. Budou li jménem zákona vyzváni k opuštění vertikály a svépomocí se pokusí dostat dolů, mohou být ohroženi pádem z výšky nebo do hloubky. Strážníci lezci dokáží zajistit jejich bezpečný transport a následně je i napomenout za jejich jednání.

Odstranění „havarijních“ stavů
Hasičské záchranné sbory některých krajů postupně omezují anebo zpoplatňují výjezdy na nehavarijní výjezdy. Těmi může být například sníh padající ze střech budov, který může ohrozit život a zdraví lidí procházejících pod objektem. Majitel objektu, (mnohdy obec), je povinen tento stav odstranit. V rámci úspor nákladů k tomu nenajme komerční subjekt, ale nápravu zajistí prostřednictvím zaměstnanců obce – strážníkům vyškolených pro práce ve výškách.

Instalace a servis městského kamerového systému
V případě, že bezpečnostní kamery ve městě si městská policie instaluje a udržuje sama, může využít strážníků lezců k jejich instalaci na vyvýšených místech, kde nebudou moci být poškozovány vandaly.

Odstranění nepovolené reklamy
Odstranění nepovoleného reklamního banneru, u něhož není znám majitel, si provádí obec sama, většinou prostřednictvím komerčního subjektu. Ve snaze snížit náklady, nenajme k tomu externí subjekt, ale použije k tomu vlastní zaměstnance – strážníky lezce.