Přejít na:

 

Kurz hasič - lezec

 

Do činnosti hasičů spadá i záchrana z výšek a hloubek. V poslední čtvrtině minulého století byl utvořen institut hasiče lezce. Pokyn č. 2 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka vnitra, ze dne 30. ledna 2003, kterým se stanoví zřizování lezeckých družstev a lezeckých skupin, vedle lezeckých družstev a skupin HZS ČR, povoluje jednotkám HZS podniků, SDH podniků a SDH obcí zřizování lezeckých družstev a skupin. Tento pokyn nahrazen pokynem novým, č. 18/2006.

Jelikož lezci HZS ČR (tedy státní hasiči) procházejí odbornou lezeckou přípravou pouze ve vzdělávacích zařízeních HZS ČR, je tento náš kurz určen zejména příslušníkům jednotek požární ochrany podniků a členům sborů dobrovolných hasičů. Přesto se však i v řadách státních hasičů objevili lezci, kteří nad rámec svých povinností u nás kurz hasiče lezce absolvovali a rozšířili tak své znalosti a dovednosti.

Školení a výcvik hasičů lezců probíhá podle osnov HZS, je však doplněna o mnohé prvky z kurzu záchranář – lezec tak, aby absolvent kurzu byl schopen zasahovat ve výškách a nad volnou hloubkou nejen v systému požární ochrany. V rámci kurzu navštěvujeme i podniky, kde frekventanti pracují, nebo lokality ve kterých působí, abychom je mohli připravit na zásahy vyplývající ze specifik jejich působiště.

 

 

Zahájení kurzu

- cíle a program odborné přípravy

- výklad pojmů

 

Základní bezpečnostní předpisy pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou

- předpisy MV-generálního ředitelství HZS ČR řešící problematiku práce ve výškách a nad volnou hloubkou,

- právní normy upravující bezpečnost práce,

- organizace lezeckých skupin v rámci HZS ČR,

- požadavky na člena lezecké skupiny

Věcné prostředky požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou

- základní věcné prostředky požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou,

- doplňkové a pomocné věcné prostředky požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou,

- technické podmínky pro používání,

- údržba a skladování,

- převzetí a kontrola věcných prostředků požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou

 

Specielní transportní prostředky, zařízení pro vytahování a spouštění

Zdravotnická příprava

- základní vybavení lékárničky,

- specifika první pomoci visu na laně

 

Základní lanová technika

- práce s lanem, ošetřování a balení,

- používané uzly (jednoduché očko, UIAA pro ploché popruhy, lodní, půl lodní, osmičkový (4 varianty - základní, protisměrný, píchaný, dvojitý), prusíkový (symetrický, asymetrický),

- navazování na lano,

- sebejištění,

- teorie pádu, pádový faktor, zajišťovací řetězec a jeho význam,

- jištění druhé osoby, povely a signály,

- postupové jištění,

- způsoby jištění,

- volba jistících bodů,

- základní pravidla výstupu a sestupu,

- určení kotevních bodů a stanoviště.

- slaňovací prostředek (osma), karabina - půl lodní uzel, nouzové - Dülferův sed,

- výstup po laně (lanové svěry, posuvné svírací uzly),

- vytažení břemena,

- spuštění břemena (nutné prodloužení lana),

- lanový traverz (tvorba, způsob vypnutí lan, síly působící na kotevní body),

- činnost ve výšce a nad volnou hloubkou - bezpečný způsob přechodu - výstup po laně x slanění, slanění x výstup po laně, přechod přes uzel v obou směrech, přechod na další lano, přechod ze šikmého traverzu do slanění atd.,

- specifika záchrany v podzemních prostorách,

- způsob záchrany z lanovek, stožárů VVN a dalších průmyslových konstrukcí

 

Praktický výcvik
Podle podmínek území upřednostnit výcvik v přírodních podmínkách, nebo v průmyslové zástavbě

- aplikace všech teoretických poznatků, zejména ze základní lanové techniky do praxe,

- vytvoření jistícího stanoviště, určení kotevních bodů a způsob kotvení,

- sebejištění, jištění druhé osoby a jištění vzájemné,

- sebezáchrana slaněním (půl lodní uzel, osma, Dülferův sed),

- výcvik na cvičné lezecké stěně - dle možností a podmínek,

- výstup po laně (lanové svěry, posuvné svírací uzly),

- záchrana lezce z visu na laně, specifika první pomoci,

- vytvoření kladkostrojů pro vytažení břemena,

- vytvoření stanovišť pro spuštění břemena (vyřešit i situaci, kdy je nutné prodloužit lano),

- vytvoření lanového traverzu (tvorba, způsob vypnutí lan, síly působící na kotevní body),

- bezpečný způsob přechodu - výstup po laně x slanění, slanění x výstup po laně, přechod přes uzel v obou směrech, přechod na další lano, přechod ze šikmého traverzu do slanění atd.,

- záchrana v podzemních prostorách - praktický nácvik,

- způsob záchrany z lanovek, stožárů VVN a ostatních průmyslových konstrukcí,

- záchrana a použití lezecké techniky na divoké vodě (lanovky nad proudem vody - „rozvodněné řeky“),

- záchrana v nedýchatelném prostředí (zakouření).

 

Ověření znalostí

- vykonání závěrečné zkoušky - samostatně hodnocena a zaznamenána v průkazu lezce,

- ústní pohovor, včetně teoretického popisu praktické činnosti (vytvoření kladkostroje atd.).

 

 

 

Požadavky na frekventanty:

- dovršení věku osmnácti let *

. dobrý zdravotní stav **

- doporučení či pověření velitele příslušné JPO (u podnikových hasičů absolvování základního odborného kurzu)***

- trestní bezúhonnost****

 

 

*) U frekventantů mladších osmnácti a starších patnácti let je podmínkou písemný souhlas rodičů. Průkaz hasiče - lezce však obdrží až po dosažení osmnáctého roku života. Přesto jim lezecká praxe bude započítána.

**) Potvrzení od doktora, že jmenovaný je schopen vykonávat činnost záchranáře – lezce. Důrazně se doporučuje, aby frekventant splňoval zdravotní požadavky v souladu s Nařízením vlády č. 352/2003 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků.

***) Doporučení musí být v písemné formě a musí splňovat všechny potřebné náležitosti.

****) Čestné prohlášení podepsané frekventantem, že získané znalosti a dovednosti nevyužije k trestné činnosti